5. Mackerel Sashimi (4 pcs)

One order comes with three pieces of raw mackerel.

$ 6.95